PIRGON

Είναι το μεγαλύτερο λατομείο λευκού μαρμάρου στην Ευρώπη. Με εσωτερική διαύγεια, καθαρότητα υλικού και μορφολογικές εκπλήξεις. Η αρχιτεκτονική του παραπέμπει σε αρχαίο μαρμάρινο αμφιθέατρο.

Ένα σπουδαίο τοπιογραφικό αρχιτεκτόνημα που στήθηκε μέσα σε μόλις επτά χρόνια, ως μια υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κεντρική πλατεία που γεωμετρεί τους λευκούς όγκους της, και με στοχευμένη εμπορική στρατηγική την μέγιστη αποληψημότητα και διαχείριση του μαρμάρου Pirgon.

Όλοι οι χώροι διαμορφώνονται με ήπιες επεμβάσεις σε φυσικές κατωφέρειες και ανωφέρειες ακολουθώντας τις κλίσεις του βουνού, ώστε το λατομείο να αποτελεί μια συνέχεια του τοπίου και να είναι προσβάσιμο παντού μέσω των εσωτερικών διαζωμάτων και δικτύων που έχουν διανοιχθεί.

Το λατομείο εκτείνεται σε χώρο 348 στρεμμάτων και έχει ετήσια δυναμική παραγωγικότητα 140.000 τόνους ογκομαρμάρων. Είναι εργονομικά δομημένο με 26 διαζώματα και 20 χμ εσωτερικού δικτύου και δρόμων για την μέγιστη και ορθότερη εξορυκτική διαδικασία και λατόμευση καθώς και την καλύτερη προσβασιμότητα εργατικού δυναμικού και μηχανημάτων.

Η μέθοδος εκμετάλλευσης είναι αυτή των ορθών ανοιχτών διαδοχικών βαθμίδων, το ύψος των οποίων φτάνει τα 7 μέτρα με στόχο την απρόσκοπτη αποληψημότητα του υλικού.Η ιδιαιτερότητα του λατομείου έγκειται στον τρόπο κοπής των μαρμάρων, που αποδίδει καθαρότητα, σταθερότητα και μια εξαίσια λακωνικότητα με κλιμακωτή διάταξη, ορθές γωνίες, παραλληλόγραμμα και κυβικές διαστάσεις.

Οι μέθοδοι εξόρυξης που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της παραγωγής και στην χρήση των μηχανημάτων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, πάντοτε όμως με τον απαιτούμενο σεβασμό και ευαισθησία για το περιβάλλον.

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΕΣ 41
DUMPERS 07
ΤΣΑΠΕΣ 16
WAGON DRILLS 14
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ 06
ΠΡΙΟΝΙ JCB 02
ΚΛΑΡΚ 10

 

Στον χώρο του λατομείου λειτουργούν οργανωμένα γραφεία για το στελεχιακό δυναμικό, υποδοχής πελατών και ιατρείο.

Ταυτόχρονα, στον χώρο του λατομείου λειτουργεί οργανωμένο συνεργείο που απαρτίζεται από εννέα έμπειρους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και λιπαντές, οι οποίοι υποστηρίζουν καθημερινά το σύνολοτου εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, για την ορθή συντήρηση όλων των μηχανημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εξόρυξης.

Όλα τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα ενώ η συντήρησή τους γίνεται καθημερινά από ένα οργανωμένο επιτελείο με διαρκή εκπαίδευση.

Παράγοντες που ενισχύουν την λατομική εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος Pirgon είναι:

 • Συσσώρευση γνώσης του μαρμαροφόρου αποθέματος, όσον αφορά τα ποιοτικά, ποσοτικά, γεωμετρικά και κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά του.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου έρευνας, εντοπισμού και προσδιορισμού όλων των ανωτέρω χαρακτηριστικών ώστε να αποτελούν δεδομένα με χαμηλή πιθανότητα ρίσκου.
 • Εξασφάλιση της καλής γνώσης του μαρμαροφόρου κοιτάσματος , στο τελικό στάδιο της Έρευνας.
 • Ενδελεχής τεκτονική διερεύνηση του λατομικού και του ευρύτερου χώρου.
 • Εφαρμογή εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης.
 • Συνδυασμός του ρυθμού παραγωγής με τον ρυθμό προετοιμασίας (προσπέλαση, αποκάλυψη ήπεριχάραξη) τμημάτων του κοιτάσματος.
 • Η εκμετάλλευση περιορίζεται μόνο στα τμήματα του κοιτάσματος που συγκριτικά έχουν καλύτερη ποιότητα ή μπορούν να εξορυχθούν ευκολότερα και με καλύτερες συνθήκες.
 • Ο καθορισμός του πλάτους της βαθμίδας, γίνεται με βάση το κριτήριο της ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας του μηχανoλογικού εξοπλισμού που απασχολείται.
 • Η βαθμιδωτή διαμόρφωση διατηρείται.
 • Αξιοποίηση των παραπροιόντων ή υποπροιόντων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών εκμετάλλευσης, ο υπεύθυνος μηχανικός και το επιτελείο του, φροντίζουν για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, για την ορθολογικότητα της εξόρυξης καθώς και για την διενέργεια των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες.